Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Horeca Forma Brussel is het Brussels opleidingscentrum  voor de horecasector. Horeca Forma Brussel is :

 • door de sociale partners van de Paritaire Commissie 302 belast met het organiseren en ondersteunen van vormingsinitiatieven voor werknemers ;
 • door het Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector eveneens belast met de invoering en coördinatie van de vormingsinspanningen voor “risicogroepen”.

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector, hierna Horeca Be Pro genoemd, dat werd opgericht op initiatief van het Brussels-Hoofdstedelijk GewestActirisVDABHoreca Forma Brussel en Bruxelles Formation, is bedoeld om 

 • de behoeften van de ondernemingen en het opleidingsaanbod beter op elkaar af te stemmen;
 • om de beroepsopleiding van de Brusselaars voor belangrijke jobs in de horecasector te bevorderen.

De uiteindelijke doelstelling bestaat erin meer Brusselaars aan het werk te krijgen in deze sector, waar een grote nood aan gekwalificeerde werkkrachten bestaat.

De twee organisaties zonder winstoogmerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bedoeld in deze verklaring [1]. 

Hoe kan u ons contacteren?

Telefonisch contact met ons opnemen is mogelijk alle werkdagen van 9 tot 17 uur op het nummer 02/550.00.10. U kunt ons ook een e-mail sturen op het adres vormingbrussel@horeca.be of bepro@horeca.be of per post op het volgende adres: Horeca Forma Brussel – Horeca Be Pro Gespstraat 70 te 1070 Brussel (Anderlecht).

Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting bvba, Puttestraat 47, 9620 Zottegem, l4-consulting@proximus.be.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • De werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die deel uitmaken van het Paritair Comité 302 informeren over de opleidingsdiensten die hen aangeboden worden.
 • Andere betrokken doelgroepen (werkzoekenden, leerkrachten, studenten, partners, trainers, Horecabedrijven of bedrijven gelinkt aan de Horecasector) informeren over onze activiteiten.
 • Het organisatie van de opleidingen en andere activiteiten die door het centrum worden georganiseerd (beroepsoriëntatie, -informatie, -integratie).
 • Indien u een van onze onderaannemers bent: het verwerken van uw persoonsgegevens voor het opstellen van ons contract en de communicatie met u, evenals het informeren van onze gebruikers over de leverancier die de opleiding aanbiedt.
 • Indien u solliciteert of kandidaat bent voor een functie in onze organisatie: het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van de aanwervingsprocedure. 

Waarom zijn wij gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken?

U hebt ingestemd met de behandeling
of
de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd
of

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u ontvangende partij bent

of
verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij als controller zijn onderworpen:

 • Cao betreffende opleidingsactiviteiten in de horecasector (PC 302)
 • Samenwerkingsakkoord van 1 februari 2007 tussen het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de samenwerking tussen de CST’s en de BRC’s
 • Partnerschapsovereenkomst Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector en Actiris
 • Raamovereenkomst Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector en Bruxelles Formation
 • Raamovereenkomst tussen Bruxelles Formation en Horeca Vorming
 • Raamovereenkomst tussen de VDAB en Horeca Vorming Brussel

Van welke bron zijn uw persoonsgegevens afkomstig?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens:

 • van uw werkgever wanneer hij u voor één van onze opleidingen inschrijft, wanneer hij verslag uitbrengt over opleidingsactiviteiten die in de onderneming werden georganiseerd of wanneer hij een financiële tussenkomst bij onze organisatie aanvraagt;
 • van uzelf;
 • van uw school wanneer u een leerling bent;
 • van uw opleidingsinstelling indien u een opleiding voor werkzoekenden volgt;
 • van Actiris;
 • van Bruxelles Formation.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?  

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

Categorie Voorbeelden
   
Identificatie- en contactgegevens Naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer, uw IP-profiel
Financiële gegevens Bankrekeningnummer
Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats
Informatie over studies en opleidingen Diploma, attest, beroepsopleiding, opleidingskosten, opleidingsperiodes, identificatiegegevens van de school/de opleidingsinstelling
Informatie over de tewerkstelling Huidige en voorgaande functie, titel en niveau van functie; huidige en voorgaande werkgever(s)

 

Aan wie bezorgen wij uw persoonsgegevens?   

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bezorgd aan de volgende (categorieën van) bestemmelingen:

 • Aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca voor de uitbetaling van opleidingspremies voor werkzoekenden
 • Aan Horeca Formation Wallonie/Horeca Vorming Vlaanderen
 • Aan ondernemingen die zich bezighouden met de postbedeling
 • Aan ondernemingen die zich bezighouden met drukwerk
 • Aan bedrijven die ons ondersteunen op IT-niveau (inclusief alles wat onze website betreft)
 • Aan onze verzekeringsmaatschappij bij een ongeval tijdens een opleiding
 • Wanneer u een opleiding met een brevet volgt, aan de onderneming die bevoegd is om de brevetten af te leveren
 • Uw e-mailadres kan in sommige gevallen meegedeeld worden aan opleiders in onderaanneming, uitsluitend voor pedagogische doeleinden
 • Wanneer u werkzoekend bent, aan Bruxelles Formation voor de opmaak van uw opleidingscontract
 • Wanneer u werkzoekend bent, aan Actiris voor de bijwerking van uw dossier
 • Uw e-mailadres kan verstrekt worden aan de Mailchimp leverancier wanneer wij onze nieuwsbrief versturen.
 • -Onze sociale netwerken (Google, Instagram, Facebook, Linkedin, etc.) waarmee je interactief werkt voor informatie uit uw IP-profiel.

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen? Wat zijn de gevolgen als u dat niet doet?

U bent niet verplicht om ons uw gegevens te bezorgen, maar wanneer u zich inschrijft aan een door ons georganiseerde activiteit, zijn uw gegevens noodzakelijk voor de organisatie van de opleiding en om met u te kunnen communiceren.

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven aan een opleiding, noch enige communicatie verzorgen.

Welke rechten hebt u als persoon waarvan deze gegevens worden verwerkt?

U hebt de volgende rechten (tenzij anders vastgelegd in andere geldende wettelijke bepalingen):

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kunt de bovenvermelde rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Horeca Forma Brussel/Horeca Be Pro, Gespstraat 70, 1070 Brussel, of door een e-mail te sturen naar vormingbrussel@horeca.be.

Waar en hoe kan u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie), Persstraat 35, 1000 Brussel.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke tot 10 jaar na uw laatste inschrijving voor een van onze evenementen of opleidingen, en minstens tot beëindiging van uw tewerkstelling in de horecasector.

[1] Voor de persoonlijke gegevens die Horeca Forma Brussels ontvangt van het Sociaal en Garantiefonds van de Horecasector is het Fonds de beheerder en Horeca Forma Brussels de verwerker. Be Pro Horeca is noch de beheerder noch de onderaannemer van de gegevens van het Fonds.